Viskozita

Co je to viskozita?

Výpočty a jendotky | Teplotní závislost | Viskozitní index | Viskozitní třídy

Viskozita popisuje vlastnosti prodění kapalin a planů. Udává míru vnitřního odporu (tření) kapaliny vůči tečení. Viskozita je jednou z nejdůležitějších fyzikálních vlastností kapalin. Viskozita oleje nám určuje oblast možného použití. Nicméně viskozita není kvalitativním měřítkem oleje. Pouze nám popisuje schopnost vytvoření mazacího filmu mezi dvěma třecími plochami.

Viskozita je vázaná na molekulární strukturu kapaliny. Respektive silou na překonání odporu vazeb mezi molekulami.

Název „viskozita“ je odvozen o latinského slova „viscum“ , který se používal pro označení velice hustého sirupu vyráběného z jmelí. Tento sirup se původně používal jako lep pro chytání drobného ptactva.

Jednotky viskozity a vzorce

Kinematická viskozita je dána podílem dynamické viskozity a hustoty. Dynamická viskozita – síla tření, která vzniká mezi dvěma vrstvami proudící kapaliny, které se stýkají plochou 1 m2 a rozdíl jejich rychlostí je 1 ms−1.

 

Dynamická viskozita

Kinematická viskozita

Veličiny

η

ν

Jednotky

Pa·s

mm²/s

K měření viskozity např. dle ISO 3219 se používá viskozimetr.

Ve vztahu k plastickým mazivům a jejich konzistenci se nebavíme o viskozitě, ale stanovujeme tzv. penetraci, která nám následně určí třídu dle NLGI. Tato penetrace se měří dle standardizované metody pronikání kužele definovaných rozměrů do maziva.

Příklady viskozit

Typické hodnoty viskozity vybraných kapalin jsou prezentovány viz níže.

Kapalina

η v mPa·s

Voda při 20 °C

1.0

Voda při 25 °C

0.891

Voda při 5 °C

1.52

Rtuť při 20 °C

1.55

Líh při 20 °C

1.19

Benzín při 40 °C

approx. 0.5

Nafta při 40 °C

approx. 3.1

Motorový olej při 25 °C

approx. 100

Motorový olej při 150 °C

approx. 3

Topný olej při 20 °C

approx. 4-6

Bitumen při 20 °C

approx. 1011

Olivový olej při 20 °C

approx. 10²

Med při 20 °C

approx. 104

Krev při 37 °C

approx. 4-25

Závislost viskozity na teplotě

Viskozita je vždy závislá na teplotě. Dynamická viskozita klesá s rostoucí teplotou. Viskozitní index určuje závislost mezi kinematickou viskozitou a teplotou. Viskozita oleje vždy závisí na teplotě. Nicméně tato závislost je ovlivněna kvalitou oleje. Viskozitně-teplotní chování olejů se nemění lineárně. Každý olej vykazuje rozdílné chování. Dva různé oleje mohou mít například stejnou kinematickou viskozitu při 40°C, ale úplně odlišnou při 100°C.

Viskozitní index

Viskozitní index (VI) popisuje závislost viskozity na teplotě a vztahuje se ke kinematické viskozitě oleje. Nepřímo viskozitní index charakterizuje kvalitu oleje. Olej s vyšším viskozitním indexem je méně závislý na změnách teploty. Takový olej si zachovává svoje vlastnosti v širokém spektru teplot. Viskozitní index byl popsán poprvé v roce 1928 u minerálních olejích. Viskozitní index začínal na hodnotě 0 (oleje velmi závislé na teplotě) a 100 (oleje s nízkou závislostí). V průběhu času se můžeme setkávat i s hodnotou viskozitního indexu 400.  Viskozitní index může být uměle ovlivněn tzv. „ zvyšovateli viskozitního index“ (VI improvers).

Druh oleje

VI

Minerální oleje

80-120

HC oleje

120-140

PAO oleje

135-160

Esterové olej

140-190

PAG oleje

200-220

 

Rozdílné chování různých druhů olejů může být vizuálně zobrazeno ve viskozitně-teplotním grafu. V teplotním rozsahu mezi +40°C a 100°C můžeme popsat tuto závislost přímkou.

Tímto způsobem můžeme rozpoznat vhodnost použití oleje v různých pracovních teplotách.

 

 

Závislost viskozity na tlaku

Kromě teplotní závislosti viskozitu také ovlivňuje i tlak. Tato závislost je ovšem menší. Viskozita narůstá s nárůstem tlaku.  Závislostí viskozity na tlaku se má smysl zabývat až od hodnot 400 barů. Změny viskozity pod hodnotou 400 barů víceméně minimální. Příkladem můžeme uvést, že zvýšení tlaku o 100 barů má daleko menší vliv na změnu viskozity než zvýšení teploty o 10°C.

Změna viskozity oleje během provozu

Změna viskozity během provozu v důsledku změn teploty a tlaku je zcela přirozená. V případě, že se viskozita použitého oleje výrazně liší od hodnot nového oleje, může to být indikace stárnutí oleje. V takovém případě by mělo dojít k výměně oleje. Viskozita oleje může ovšem i poklesnout. V obou případech již není zajištěno optimální mazání.

Příčiny nárůstu viskozity:

 • Oxidace, vyčerpání antioxidantů
 • Okyselení
 • Vznik úsad
 • Kontaminace cizími látkami
 • Doplnění oleje rozdílné viskozity

   

  Příčiny poklesu viskozity:

 • Degradace zvyšovatelů viskozitního indexu
 • Únik paliva do oleje
 • Doplnění oleje rozdílné viskozity

Klasifikace viskozitních tříd

 • Maziva používaná v průmyslových a automobilových aplikacích jsou klasifikovány odlišně z pohledu viskozity.

  Rozlišujeme:

 • SAE J300 pro tzv. mono a multigrádní motorové oleje (např. SAE 5W, SAE 30, SAE 5W-30)
 • SAE J306 pro automobilové průmyslové převodové oleje (např. SAE 75W-90)
 • ISO VG pro průmyslové oleje (např. Hydraulic oil HLP 46, Gear oil CLP 320)
 • SAE třídy pro motorové a převodové oleje

 

 

Zkratka SAE je odvozena od americké organizace, která sdružuje členy výrobců v automobilovém sektoru (Society of Automotive Engineers). Tato organizace zavádí celosvětově uznávané standardy klasifikace viskozitních tříd zejména v oblasti automobilových motorových a převodových olejů.

Motorové olej mohou být klasifikovány jako oleje mono nebo multigrádní. V případě použití multigrádních olejů jsou jejich vlastnosti charakterizovány pro použití v letním i zimním období. Multigrádní oleje zajišťují optimální mazání během studených startů a zároveň dostatečné mazání při vysokých teplotách (100 °C). Proto se udává u těchto olejů kinematická viskozita při teplotě 100°C . Jako příklad můžeme uvést vícerozsahový olej SAE 5W-30. V kontrastu, monográdní olej např. SAE 30 , splňuje tyto vlastnosti pouze částečně.

Motorové oleje jsou klasifikované dle SAE J300. Běžně používaný olej např. 5W-30 nebo 0W-40 vyžaduje kvalitní základový olej s vysokým viskozitním indexem. Toho se docílí přidáním zvyšovatelů VI během výroby.

SAE třídy

Viskozita za nízkých teplot v mPa·s

Hraniční teplota čerpatelnosti v °C 1)

Min. střihová viskozita při 100 °C v  mm²/s

Max. střihová viskozita při  100 °C v mm²/s

HTHS 150 °C v Pa·s

0W

6.200

-40

3.8

-

-

5W

6.600

-35

3.8

-

-

10W

7.000

-30

4.1

-

-

15W

7.000

-25

5.6

-

-

20W

9.500

-20

5.6

-

-

25W

13.000

-15

9.3

-

-

8

-

-

4.0

< 6.1

1.7

12

-

-

5.0

< 7.1

2.0

16

-

-

6.1

< 8.2

2.3

20

-

-

6.9

< 9.3

2.6

30

-

-

9.3

< 12.5

2.9

40

-

-

12.5

< 16.3

2.9 2)

40

-

-

12.5

< 16.3

3.7 3)

50

-

-

16.3

< 21.9

3.7

60

-

-

21.9

< 26.1

3.7

1) Bezpečná teplota startovatelnosti je přibližně + 5 °C nad hraniční teplotou čerpatelnosti.

2) Hodnota HTHS pro multigrádní oleje 0W/5W/10W-40.

3) Hodnota HTHS pro multigrádní oleje 5W/20W/25W-40.

Některé moderní vysoce výkonné motory vyžadují minimální pracovní viskozitu při teplotě  150 °C and a smykovém spádu 106/s.  HTHS viscozita (High Temperature High Shear). Jedná se o hodnotu dynamické viskozity při vysoké teplotě 150°C a vysokém smykovém spádu. Limitní hodnoty jsou stanoveny např. organizacemi jako je SAE nebo ACEA stejně tak i předními výrobci automobilů.

Převodové oleje jsou klasifikovány dle SAE J306.

SAE třídy

Maximální dynamická  viskozita 150.000 mPa·s při °C

Min. viskozita při 100 °C v mm²/s

Max. viskozita při 100 °C v mm²/s

70W

-55

3.8

-

75W

-40

3.8

-

80W

-26

8.5

-

85W

-12

11.0

-

65

-

3.8

< 5.0

70

-

5.0

< 6.5

75

-

6.5

< 8.5

80

-

8.5

< 11.0

85

-

11.0

< 13.5

90

-

13.5

< 18.5

110

-

18.5

< 24.0

140

-

24.0

< 32.5

190

-

32.5

< 41.0

250

-

41.0

-

ISO VG pro průmyslové oleje

Zkratka ISO VG znamená "International Organization for Standardization Viscosity Grade". V rámci 18 viskozitních tříd definuje minimální a maximální kinematickou viskozitu při teplotě 40 °C. Tyto viskozitní třídy začínají na hodnotě 2 („velmi řídký“) do 1500 (velmi hustý).

ISO VG

Kin. viskozita v mm²/s při 40°C

Min. kin.viskozita v mm²/s při 40°C

Max kin. viskozita v mm²/s při 40°C

2

2.2

1.98

2.42

3

3.2

2.88

3.52

5

4.6

4.14

5.06

7

6.8

6.12

7.48

10

10

9

11

15

15

13.5

16.5

22

22

19.8

24.2

32

32

28.8

35.2

46

46

41.4

50.6

68

68

61.2

74.8

100

100

90

110

150

150

135

165

220

220

198

242

320

320

288

352

460

460

414

506

680

680

612

748

1000

1000

900

1100

1500

1500

1350

1650

Prosím používejte pouze maziva dle doporučené viskozitní třídy!