Hydraulické oleje

Hydraulické oleje pro každou aplikaci

Hydraulické oleje ADDINOL jsou vhodné pro použití v stacionárních i mobilních zařízeních. Rovněž jsou i vhodné pro zvláštní provozní podmínky např. v místech se zvýšeným požárním rizikem, ekologicky chráněných oblastech i potravinářských aplikacích. Jejich výkonnost mnohonásobně překračuje minimální požadavky dle DIN 51524. Díky ideální kombinaci vysoce jakostních základových olejů a vybraných aditiv naplňují i výzvy moderních trendů ve výrobě kompaktních systémů s malým objemem olejové náplně, vysokým stupněm zatížení a extrémních teplotách. Zaručují spolehlivou ochranu proti opotřebení a korozi ve všech aplikacích. Kromě jiného mnoho hydraulických olejů ADDINOL je vyvinuto za účelem úspory energie.

Vaše zaručené benefity:

 • mimořádná odlučivost vzduchu s nízkým sklonem k pěnění

 • velmi dobrá separace vody

 • vynikající ochrana vůči opotřebení a stárnutí

 • vysoká teplotně-oxidační stabilita

 • vylepšená protikorozní ochrana

 • vysoká čistota

 • špičkový poradenský servis

Dělení hydraulických olejů dle druhu a viskozity  

Pokud již znáte, který z hydraulických olejů splňuje vaše požadavky, můžete se blíže seznámit s naším doporučením použití nejrůznějších druhů hydraulických olejů.

 

HLP 10

HLP 46

HLPD 68

HLP 22

HLP 68

HVLP 46

HLP 32

HLPD 46

HVLPD 46

 

Informace o hydraulických olejích

Požadavky | Rozdíly | Viskozita | Barva | Filtrovatelnost | Odlučivost vzduch | Pěnivost | Deemulgace | Mísitelnost hydraulických olejů | Výměna a likvidace


Požadavky na hydraulické oleje z hlediska použití

Ať již jsou to zemědělské stroje, manipulační technika, nakladače, lisy na vstřikování plastů, hydraulické lisy, průmyslová zařízení, všude kolem nás se setkáváme denně s různými druhy hydraulických systémů. Požadavky na použití hydraulických olejů jsou rozmanité a zvyšují se s nástupem nových technologií.  Vývoj nových kompaktnějších systémů, menší olejové náplně a speciální aplikace znamenají vyšší nároky na mazivo. Kvalita maziva má jednoznačně vliv na životnost zařízení a produktivitu. Proto jsou požadována maziva, která perfektně splní všechny dané požadavky a zaručí nepřetržitý a bezproblémový chod zařízení a maximální účinností.


Bez hydraulického systému nepracuje žádný nakladač

 

Rozdíly v hydraulických olejích

Norma DIN 51 524 popisuje minimální požadavky na hydraulické kapaliny.  Většina výrobců hydraulických systémů specifikuje požadavky na hydraulické kapaliny dle DIN 51 524 část 2. ”HLP“ nebo část 3.  ”HVLP“. Tyto minimální požadavky korespondují s předpokládanou čistotou, deemulgací, odlučivostí vzduchu a filtrovatelností. Dalšími důležitými parametry jsou viskozitní třída a viskozitně-teplotní chování. Proto jsou hydraulické oleje ADDINOL vyráběny z mimořádně kvalitních základových olejů a v závislosti na aplikaci i vhodným souborem aditiv.

Hydraulická kapalina

Popis

Vlastnosti

HL

Antioxidant + protikorozní aditiva

Zvýšené protikorozní vlastnosti

HLP

Antioxidant + protikorozní aditiva + proti otěrová aditiva

Zvýšená odolnost vůči oxidaci, vylepšené protikorozní vlastnosti, pracovní teploty

od -20 °C do + 80 °C

HVLP

Standardizováno dle DIN 51524-3, VI minimálně 140

Vylepšené viskozitně/teplotní chování, možná aplikace v „limitních“ teplotách, použitelné v širokém rozsahu teplot

od  -35 °C do + 120 °C

HLPD

Navíc obsahuje detergent a disperzant

Předchází tvorbě usazenin, pracovní teploty od -20 °C do + 80 °C

HVLP D

Obsahuje detergent a disperzant,

VI minimálně 140

Předchází tvorbě usazenin, vysoký viskozitní index,

Pracovní teploty od -35°C do +120 °C

Arctic Fluid

Výborná tekutost za nízkých teplot

Speciálně vyvinuto pro velmi nízké okolní teploty

HEES

Vysoký VI, biologická odbouratelnost

Hydraulický kapalina na bázi syntetických esterů (nasycených/nenasycených), odolnost vůči stárnutí a teplotě

HV Eco Fluid

Standardizováno dle DIN 51524-3, VI minimálně 140

Na bázi vysoce jakostních minerálních olejů, velmi dobré nízkoteplotní vlastnosti, vhodné pro venkovní hydraulické systémy, potvrzená úspora energie, nižší spotřeba paliva a nižší emise Co 2


V nejtěžších podmínkách např. hydraulické systémy nakladačů a buldozérů musí hydraulické oleje odolávat vysokému zatížení.

 

Viskozita hydraulických olejů

Kromě spolehlivé ochrany před různým druhem kontaminace, je i proudění hydraulických kapalin za hranicí limitních teplot stejně důležité. Tato vlastnost je popsána viskozitním indexem s vlivem na mazání všech součástí. Viskozitní index se vypočítává z kinematických viskozit při 40 °C a 100 °C. Čím vyšší je hodnota VI (viskozitní index) tím nižší je závislost viskozity na změnách teploty.

Rychlá dodávka maziva na všechna mazaná místa musím být zaručena i za nízkých okolních teplot, tak aby byla zachována správná funkčnost systému. Pokud není tekutost maziva dostatečná dochází k opotřebení, pomalé funkci systému a zvýšené spotřebě energie. Stabilní mazací olejový film musí být zachován i při vysokých teplotách, jinak se i zde můžeme setkat s opotřebením.  Vysoce kvalitní základové oleje s přirozeně vysokým VI a vybraná aditiva, která jsou použita v hydraulických olejích ADDINOL nejlépe zaručují maximální účinnost mazání při všech teplotách.

Viskozita hydraulických olejů nesouvisí s jejich kvalitou a je navržena výrobcem zařízení s ohledem na konkrétní aplikaci. Například označení hydraulického oleje HLP 46 popisuje hydraulický olej, který má kinematickou viskozitu 46 cSt (mm2/s) při 40°C. Viskozita je vždy závislá na teplotě. Pokud teplota klesá viskozita narůstá, pokud teplota roste viskozita naopak klesá.


Viskozita olejů a jejich tekutost  

 

Barva hydraulických olejů

Barva hydraulického oleje nevypovídá nic o jeho kvalitě. Dle požadavku výrobců mohou být hydraulické oleje i obarveny např. zeleně, červeně nebo modře. Vše je technicky možné a přesto nic nevypovídající o kvalitě jednotlivých hydraulických olejů.  Přestože dochází ke změně barvy hydraulického oleje v průběhu používání, nemusí to ještě znamenat nutnost výměny olejové náplně. Barva oleje může být ovlivněna i kontaminanty např. vodou, okolními nečistotami apod.  Pokud zaznamenáte neobvyklou změnu barvy hydraulického oleje, neváhejte odebrat vzorek a podrobit ho laboratorní analýze. Jenom tak můžeme objektivně potvrdit, zda může být olej i nadále bezpochyby používán. Naměřené hodnoty jako jsou viskozita, stupeň znečištění, obsah vody, oxidace, úbytek aditiv atd. poskytnou potřebné informace pro další doporučení.


Barva oleje neurčuje jeho vlastnosti  

 

Filtrovatelnost hydraulických olejů

Výrobci stanovují maximálně možný stupeň znečištění pro jejich konkrétní hydraulický systém tzv. hodnotu čistoty. Hodnotu čistoty u nového oleje ovlivňuje mimo jiné kvalita výrobního a plnícího procesu. Čistota hydraulického oleje dle DIN 51524-2 (HLP) a DIN 51524-3 (HVLP) nesmí překročit čistotu dle ISO: 21/19/16. Pokud používaný olej nesplňuje tyto požadavky na čistotu, riskujete snížení životnosti zařízení. Nekontrolované množství nečistot v systému je velkým nebezpečím pro celý hydraulický systém, zejména však pro těsnění a ovládací prvky. Zvýšením čistoty oleje se výrazně prodlužuje životnost zařízení. 


Nečistoty malých rozměrů mohou vést k poškození systému
 

Schopnost odlučivosti vzduchu u hydraulických olejů

Mazací oleje jsou v průběhu používání přirozeně vystaveny kontaktu se vzduchem. Je prakticky nemožné tomuto stavu zabránit. Vzduchové bublinky negativně ovlivňují mazací a chladicí proces, snižují účinnost zařízení, zvyšují hlučnost a ovlivňují i životnost. Dalšími problémy v případě snížené odlučivosti vzduchu u hydraulických olejů jsou ztráta výkonu, nižší životnost zařízení, kavitace a v neposlední řadě i urychlení oxidace hydraulického oleje.

Pěnění hydraulických olejů

Vysoké tlaky a zatížení hydraulických systémů společně se sníženou odlučivostí vzduchu, oxidací a nečistotami mohou vést k tvorbě pěny, která snižuje mazací vlastnosti hydraulických olejů. Dalším potencionálním rizikem je i vlastní opotřebení zařízení. Díky vhodně zvolné formulaci hydraulických olejů ADDINOL je tvorba pěny minimalizovaná. Z naší zkušenosti vyplývá, že většina levných hydraulických olejů využívá látek snižující tvorbu pěny na bázi silikonových sloučenin. Tyto látky jsou povrchově aktivní a mají tendenci se po určité době vysrážet na stěnách systému nebo filtrech, eventuálně můžou být rovnou odfiltrovány. V takovém případě nemůže být ochrana vůči pěnění dlouhodobě garantována a přidávání tzv. defoamantů se jeví jako dočasné řešení.


Zleva napěněný olej (bez protipěnivostní přísad), zprava olej s protipěnivostní přísadou.

Shora uvedený experiment názorně vystihuje chování dvou vzorků olejů, které byly vystaveny po dobu 5 minut prodění vzduchu. Výsledek můžete posoudit sami. Přestože není možné úplně zamezit pěnění, je nutné minimalizovat kontaminaci vzduchem.

 

Deemulgace hydraulických olejů

Vedle kontaminace pevnými částicemi, je kontaminace vodou druhým nejčastějším důvodem selhání hydraulických systémů. V souladu s normou DIN 51524-2 and 51524-3 nesmí obsah vody u nového oleje být vyšší než 0,05%. Všechny hydraulické oleje ADDINOL vykazují minimální obsah vody pod 0.01 % a proto nabízí nejlepší možnou prevenci proti korozi. Zvýšený obsah vody v systému může být způsobený např. výkyvem teplot, špatným skladování nebo vzdušnou vlhkostí. Přímá kontaminace vodou není rovněž vyloučená. Únik chladicí kapaliny nebo kontaminace čistícími prostředky jsou běžné. Volná voda je buď odloučena nebo může vytvořit emulzi, která následně podstatně ovlivňuje kvalitu maziva z hlediska zrychlené oxidace, kavitace, snížené protikorozní ochrany i opotřebení. Schopnost deemulgace proto hraje klíčovou roli v mnoha hydraulických systémech. Oleje s dobrou deemulgací jsou schopny vodu odloučit a ta může být následně ze systému jednoduše odstraněna. Hydraulické oleje ADDINOL dle HLP a HVLP vynikají jedinečnou schopností deemulgace a tudíž nabízí spolehlivou dlouhodobou ochranu vůči opotřebení, kavitaci a korozi.  

Optimální mazivost je garantována i za velmi obtížných provozních podmínek.


Rychlá separace vody u vysoce jakostního hydraulického oleje ( obrázek vlevo) vs použitý hydraulický olej( obrázek vpravo)

 

Mísení hydraulických olejů

Ne všechny hydraulické oleje jsou vzájemně mísitelné. Vyhněte se mísení mezi hydraulickými oleji následujícího složení a vlastností:

 • Oleje s aditivací bez obsahu zinku s oleji s aditivací na bázi zinku

 • Oleje s detergentními přísadami s oleji bez detergentních přísad

 • Oleje s oleji na bázi polyalkylenglykolů

 • Oleje s rozdílnými druhy základových olejů (HFD, HEES, apod.)

Prevencí před mísením různých druhů olejů je pravidelný záznam o požívaných mazivech. Náhodné smísení vzájemně nemísitelných olejů může výrazně ovlivnit funkci systému a eventuálně vést k jeho poškození. Pokud již k takovému nechtěnému smísení dojde neprodleně vypusťte olej, vyčistěte systém a naplňte nový olej.

 

Výměna hydraulického oleje a jeho správná likvidace

Výměna hydraulického oleje je specifikována v manuálu výrobce. Následujte proto doporučení výměnných intervalů. Vyjma doporučených intervalů by měl být olej vyměněn i tehdy, pokud dojde k výrazným změnám definovaných parametrů. Tyto parametry zahrnují změnu viskozity, úbytek aditiv, kontaminaci, zvýšený obsah vody apod. V případě nejistoty můžete vždy využít laboratorního servisu. Společnost ADDINOL tento druh analytického  servisu nabízí. Toto je jediný způsob jak objektivně a profesionálně vyhodnotit vhodnost oleje pro jeho další použití nebo výměnu.

V případě, že hydraulický olej již dále nesplňuje dané požadavky, musí být vypuštěn a následně odborně zlikvidován. V případě potřeby Vám dodavatel oleje doporučí příslušnou firmu, která je proškolená a oprávněná nakládat s odpady.